OGRODZENIA
1.Segmenty ogrodzeniowe
2.Bramy
2.2.1 Brama przesuwna przemysłowa
3.Furtki
4.Barierki
5.Barierki nierdzewne
6.Sztachety Metalowe
7. Automatyka Do Bram
7.1. Automatyka do bram skrzydłowych NICE
7.1.1. WINGO 2024
7.1.2. POP
7.1.3
7.2 . Automatyka do bram przesuwnych NICE
7.2.1. ROBUS
7.2.2. ROAD 400
7.2.3 . ROBO 500
7.3. Automatyka do bram garażowych
7.4. Piloty oryginalne
7.4.1 Zamienniki pilotów
7. 5. Lampy firmy NICE
7.6. Aksesoria automatyki do bram
CAME - BX do bram przesuwnych
10. CAME- automatyka
11. Akcesoria ogrodzeniowe
12. Słupki daszki
13.Siatka ogrodzeniowa
11.Schody Metalowe
13. Inne Realizacje
15. Kosze na śmieci
16. Skrzynka na listy do montażu w ogrodzeniu
17.Skrzynki pocztowe na listy
20. Informacje
21.Ogrodzenie a prawo budowlane
21.1. Porady prawne
23. Konserwacja Ogrodzenia
28. Zabezpieczenie antykorozyjne
30. Cennik
40. Galeria
50. Dlaczego my...
60.Linki
80. Nowoczesne wzory ogrodzeń
90. Realizacja 2011r. - typ _ SVPg
Lubię to !
Polityką Plików Cookies
Tytuł nowej strony
kołek rozprężny
pilot zamiennik Multi H
Zamiennik - pilot Multi H
pilot zamiennik V2
skrzynka na klucze
Skrzynki pocztowe kolorowe wzory, psy, kwiaty
skrzynki pocztowe na listy
Rolki do rolet
blogi
ogrodzenia Firmy SOLMET 2018 rok
Regulamin
Polityka prywatności

Regulamin Strony Internetowej


Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca/Operator Serwisu - mgr inż. Tadeusz Solecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SOLMET PUH Import-Eksport , 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP: 7380003059, nr REGON 490144145, tel. nr 1. 791565054, tel. nr 2 :
  502209087,e-mail:
  biuro@solmetal.pl ,  solmet@interia.eu .
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Serwis – strona internetowa o adresie http://www.solmetal.pl/ wraz z podstronami zlokalizowanymi w domenie głównej i subdomenach, umożliwiająca złożenie zapytania, przedstawienie oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 4. Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom złożenia zapytania oraz  przedstawienia oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 5. Użytkownik –pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, w tym urządzenia podłączonego do sieci Internet. Niezbędne jest, by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik miało zainstalowane legalne oprogramowanie, posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.      W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Prywatności.

 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkowników opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Użytkownik.

 Zasady korzystania z Serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
 3. Przeglądanie treści Serwisu może odbywać się anonimowo. Do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Operatora Serwisu może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§4

1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

a)      umożliwieniu Usługobiorcy przesłania bezpośrednio do Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie,

b)     przekazywaniu Użytkownikom informacji w na temat ofert dotyczących warunków zawarcia umowy z Usługodawcą;

c)      udzielaniu informacji na temat Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.      Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

3.      Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

4.      Treści zawarte w serwisie posiadają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, albo zaproszenie do składania oferty bądź inny rodzaj oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.      Wypełnienie formularza kontaktowego, w tym też wysłanie wiadomości zawierającej konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem jakiejkolwiek umowy z Usługobiorcą i nie zobowiązuje Usługodawcy do zapłaty wynagrodzenia, ani Usługobiorcy do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się realizacji zlecenia.

6.      Usługodawca zastrzega, że może bez podania przyczyny, w każdym czasie, zarówno wstrzymać świadczenie, wszystkich lub wybranych usług elektronicznych z wykorzystaniem serwisu, jak również jest upoważniony do całkowitego usunięcia serwisu.

7.      Korzystanie z urządzeń elektronicznych obsługiwanych przy pomocy Internetu mobilnego, może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z serwisu, albo powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności.

8.      Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu. Umowa posiada charakter czasowy i ulega rozwiązaniu z momentem, kiedy Użytkownik przestaje korzystać z serwisu. Do zakończenia umowy nie jest wymagane składanie odrębnych oświadczeń, gdyż dostatecznym będzie opuszczenie serwisu. Umowa ma charakter bezpłatny, chyba że strony w ramach indywidualnych ustaleń określą warunki odpłatności.

Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

§5

Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


Postanowienia końcowe

§6

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nic ponosi odpowiedzialności za:

a)      przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi;

b)     korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. 
 4. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje sie te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczności ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliłyby, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

 

 

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=